Tematyka prac dyplomowych prowadzonych w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej w roku akademickim 2019/2020

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia specjalności Aparatura i instalacje przemysłowe, Bezpieczeństwo pracy i środowiska, Urządzenia i instalacje ochrony środowiska, Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza, Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, pragnący realizować pracę dyplomową poza Instytutem Inżynierii Cieplnej i Procesowej muszą uzyskać zgodę zastępcy Dyrektora Instytutu M5 ds. dydaktycznych składając deklarację wyboru tematu pracy dyplomowej podpisaną przez promotora pracy, opiekuna kierunku lub specjalności oraz dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu w którym chce realizować pracę dyplomową.

 

prof. dr hab. inż Piotr Cyklis
 1. Analiza termodynamiczna obiegów chłodniczych sprężarkowych i sorpcyjnych.
 2. Symulacja pracy sprężarek i innych maszyn wyporowych.
 3. Nowoczesne zastosowania naturalnych czynników chłodniczych.
 4. Zagadnienia freecoolingu i rozszerzenie możliwości tej technologii.
 5. Wykorzystanie odpadowych źródeł ciepła do celów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
dr inż. Andrzej Duda
 1. Ocena i analiza numeryczna wybranych urządzeń i aparatów w zakładzie, m.in.: wymienniki bezprzeponowe E101, E104, wymienniki przeponowe płaszczowo-rurowe E102 .. E108, Zbiorniki Buforowe V101 ..V107, Zespół Filtroseparatora F103, Zbiornika Dzwonowego V105. Z uwagi na obszerność zagadnienia i pracochłonność, możliwe jest również wykonanie analizy wybranych elementów urządzeń.
 2. Projekt technologiczny (procesowy) oraz mechaniczny, wybranych urządzeń i aparatów, według obowiązujących norm i przepisów (WUDT_2003; PN-EN13445; ASME, AD2000), również przy użyciu oprogramowania VVD, m.in.: Rekuperator ciepła MK101, MK102, Rekuperator Ciepła RS 101 ..108, Zespół filtra ciśnieniowego F101, F102, Pionowa nagrzewnica płaszczowo-rurowa E202.
 3. Ocena, analiza wytrzymałościowa i projekt wybranych części instalacji rurociągowych, wraz z doborem armatury towarzyszącej, obliczeniami procesowymi oraz doborem i projektem systemów podparć, zgodnie z wymogami normy PN-EN 13480, również przy użyciu oprogramowania inżynierskiego.
 4. Ocena działania Zespołu Generatora Azotu, pod kątem bieżących osiągów oraz zapotrzebowania technologicznego w instalacji, uwzględniającego wartości średnio-godzinowe, dobowe oraz maksymalne chwilowe (tzw. „piki”). Praca o charakterze utylitarnym i poznawczym, z elementami przeglądu stanu wiedzy, dostawców i rozwiązań technologicznych oraz podstawowych obliczeń procesowych i ekonomicznych.
 5. Założenia do wdrożenia procedury bezpieczeństwa technologicznego i eksploatacyjnego LOTO (Lock-Out, Tag-Out), na przykładzie wybranej instalacji w zakładzie.
prof. dr hab. inż Piotr Duda
 1. Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych w programie ANSYS-Fluent.
 2. Modelowanie nieustalonych zjawisk cieplno-wytrzymałościowych w programie ANSYS.
 3. Analiza pracy urządzenia i ustalenie przyczyn jego awarii.
 4. Doświadczalna weryfikacja rozwiązań numerycznych na stanowisku badawczym.
 5. Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplno-wytrzymałościowych w programie ANSYS Workbench.
prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński
 1. Projekty wybranych aparatów (np. wymiennika ciepła, mieszalnika, zbiornika) obejmujące obliczenia: procesowe i wytrzymałościowe oraz rysunek zestawieniowy.
 2. Projekty wybranych aparatów (np. wyparki, baterii wyparnej, kolumny rektyfikacyjnej, absorbera, bioreaktora) obejmujące obliczenia: procesowe i wytrzymałościowe oraz rysunek zestawieniowy i wybrane rysunki wykonawcze.
dr inż. Ryszard Kantor
 1. Modelowanie 2D/3D i optymalizacja fragmentów systemów chłodniczych, grzewczych i stabilizacji temperatury z wykorzystaniem programu ANSYS Fluent. Modelowanie przykładowych rozwiązań stosowanych (możliwych do zastosowania) w eksperymentach ITER i CERN.
 2. Optymalizacja kształtu oraz własności termoizolacyjnych elementów konstrukcji mechanicznych i budowlanych (np. okien, drzwi) przy użyciu modułu do optymalizacji parametrycznej w programie ANSYS Workbench.
 3. Modelowanie 1D i optymalizacja systemów chłodniczych, grzewczych i stabilizacji temperatury z wykorzystaniem programu Ecosimpro.
 4. Projekty 3D CAD i weryfikacja CFD (ANSYS Fluent) zestawów typu "heat shield", płaszcz wodny (lub gazowy), izolacja próżniowa.
 5. Badania eksperymentalne działania oraz parametrów pracy układów obiegu pompowego CO2 na przykładzie jednostek MARTA.
 6. Programowanie sterowników PLC dla całych systemów chłodniczych/wentylacyjnych/grzewczych (lub ich fragmentów) przy użyciu oprogramowania TIA Portal (SIEMENS).
 7. Programowanie systemów wizualizacji SCADA dla całych systemów chłodniczych/wentylacyjnych/grzewczych (lub ich fragmentów) przy użyciu oprogramowania TIA Portal lub ASIX.
dr hab. inż. Janusz Krawczyk; prof. PK
 1. Projektowanie urządzeń ochrony powietrza.
 2. Projektowanie aparatury przemysłowej ( np. filtrów, kruszarek, baterii wyparnych.
 3. Zagadnienia związane z bezpieczeństwa pracy w przemyśle.
dr inż. Marek Litwin
 1. Projektowanie systemów klimatyzacyjnych w konkretnych obiektach:
  • klimatyzacja bytowa (biura, hotele, budynki mieszkalne),
  • klimatyzacja sal operacyjnych w szpitalach,
  • klimatyzacja laboratoriów pomiarowych,
  • klimatyzacja pojazdów.
 2. Projektowanie alternatywnych systemów klimatyzacyjnych.
 3. Zastosowanie systemów odzysku ciepła w klimatyzacji.
 4. Analiza opłacalności zastosowania rozwiązań alternatywnych systemów klimatyzacji.
 5. Bilansowanie cieplne pomieszczeń.
 6. Projektowanie instalacji powietrznych i wodnych.
 7. Projektowanie wymienników ciepła stosowanych w urządzeniach klimatyzacyjnych.
dr inż. Przemysław Młynarczyk
 1. Aerodynamika bumerangu
 2. Analiza akustyczna tłumika samochodowego
 3. Analiza CFD korytarzy wietrznych w miastach i ich okolicach
 4. Analiza CFD przepływu powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
 5. Analiza termiczna ramy satelity typu cube-sat
 6. Metamateriały optyczne, akustyczne i termiczne – charakterystyka, zastosowanie, modelowanie
 7. Modelowanie numeryczne hybrydowych metamateriałów (optyczno-termicznych)
 8. Modelowanie numeryczne lub CFD metamateriałów akustycznych
 9. Modelowanie numeryczne lub CFD metamateriałów termicznych
 10. Modelowanie propagacji fali akustycznej w oprogramowaniu ANSYS-Fluent
 11. Obliczenia CFD instalacji wodnego chłodzenia elementów maszyn i urządzeń
 12. Obliczenia termiczne korpusów maszyn cieplnych
 13. Symulacja CFD przepływu pulsującego przez instalacje przemysłowe
 14. Zaawansowane obliczenia CFD ( optymalizacje, Fluid-Structure Interaction, Dynamiczne siatki itp.)
dr inż. Konrad Nering
 1. Ciecze elektro i magnetoreologiczne – zastosowania i możliwości.
 2. Badanie charakterystyk pompy wirowej.
 3. Aerodynamika śmigła wykorzystywanego w modelach latających.
dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko; prof. PK
 1. Badania procesów przepływowych i cieplnych zawiesin lodowych.
 2. Modelowanie CFD procesów przepływowych i cieplnych zawiesin lodowych.
 3. Projektowanie mebli chłodniczych.
 4. Projektowanie pomp ciepła.
 5. Obliczenia cieplne gruntowych wymienników ciepła, poziomych, pionowych spiralnych - modelowanie CFD.
 6. Zbiorniki wodne jako dolne źródła ciepła pomp ciepła.
 7. Zastosowanie chłodzenia pośredniego w małych i średnich obiektach handlowych i gastronomicznych.
 8. Projektowanie urządzeń wielostopniowych lub kaskadowych do wykraplania CO2.
 9. Projektowanie i optymalizacja wymienników ciepła (metody obliczeń, kryteria oceny wymienników).
dr inż. Małgorzata Wójcik
 
dr inż. Jan Talaga
 1. Wytwarzanie zawiesin w mieszalnikach mechanicznych.
 2. Wytwarzanie emulsji w aparatach zbiornikowych z mieszadłem.
 3. Rozpraszanie gazów w cieczy w warunkach przemysłowych.
 4. Projekt wymiennika ciepła do podgrzewania wody użytkowej.
 5. Projekt wymiennika do odzysku ciepła w procesie destylacji produktów ropopochodnych.
 6. Projekt mieszalnika do wytwarzania trójfazowych układów rozproszonych.
 7. Praktyczne metody neutralizacji fenoli stanowiących zanieczyszczenie środowiska.
dr inż. Stanisław Walczak
 1. Wpływ dodatków 2 generacji na podstawowe właściwości fizykalne paliwa.
 2. Opory przepływu cieczy przez przeszkody miejscowe.
 3. Elektrownie wodne.
 4. Turbiny wiatrowe.
 5. Badanie właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich.
 6. Bezpieczeństwo ruchu pojazdów lądowych.
 7. Rekonstrukcja wypadków drogowych.
 8. Aerodynamika pojazdów.
 9. Bezpieczeństwo ruchu pojazdów lądowych.
dr inż. Ryszard Wójtowicz
 1. Symulacje komputerowe CFD mieszalników, urządzeń odpylających i wymienników ciepła.
 2. Badania hydrodynamiki przepływów z wykorzystaniem anemometrii obrazowej Stereo PIV.
 3. Badania wytwarzania układów wielofazowych w mieszalnikach.
 4. Badania odpylaczy cyklonowych.
dr inż. Jerzy Żelasko
 1. Wyznaczenie obszaru opłacalności ekonomicznej stosowania powietrznych pomp ciepła dla obiektów o dużym zapotrzebowaniu na cwu.
 2. Analiza techniczna i ekonomiczna zastosowania różnych dolnych źródeł ciepła (dla pomp ciepła) dla schroniska górskiego.
 3. Projekt instalacji odzysku ciepła dla ciepłej wody użytkowej.
 4. Projekt instalacji odzysku ciepła dla energooszczędnego domu jednorodzinnego.
 5. Projekt instalacji skraplacza pary o niskich parametrach ciśnienia wraz z wieżą chłodniczą (lub suchą chłodnicą).

 

 

© 2016-2022 Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykonanie KTN ®

Please publish modules in offcanvas position.