Aerodynamika

Wydział Mechaniczny
Kierunek ENERGETYKA
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Aerodynamika
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień III VI W15 1
Niestacjonarne - I stopień III VI W9 1
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Matematyka, Fizyka, Mechanika płynów
Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami rządzącymi ruchem płynów ściśliwych, w sposób umożliwiający zorientowaniu się w całokształcie zagadnień aeromechaniki, mających znaczenie dla inżyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu gazu oraz sił, jakie wywiera on na opływane ciała.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: test zaliczeniowy z wykładów.
Ocena końcowa: ocena z testu.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
Pojęcia podstawowe. Podobieństwo aeromechaniczne. Siła oporu czołowego i siła unoszenia. Opływ ciał płynem lepkim, siła oporu tarcia. Moc siłowni wiatrowych. Propagacja małych zaburzeń ciśnienia w gazie. Równanie falowe i jego charakterystyki. Prędkość dźwięku. Lczba Macha, klasyfikacja przepływów gazu. Przepływy ustalone gazu doskonałego. Parametry spiętrzenia. Jednowymiarowy przepływ gazu przez kanał o zmiennym przekroju. Liczba Lavala, parametry krytyczne. Ustalony jednowymiarowy przepływ gazu przez kanał o zmiennym przekroju. Równanie Hugoniota. Przepływ w kanałach zbieżnych i zbieżno – rozbieżnych. Dysza geometryczna (dysza Lavala), dysza termiczna i masowa. Prostopadła fala uderzeniowa. Pomiar prędkości w naddźwiękowym strumieniu gazu za pomocą rurki Pitota.
Literatura podstawowa
  1. Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002.
  2. Rup K.; Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa. Wydawnictwa PK, Kraków 2010.
  3. Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. PWN, Warszawa 1994.
Literatura uzupełniająca
  1. Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, Warszawa 2006.
  2. Hodge B. K. Koenig K.; Compressible Fluid Dynamics with Personal Computer Applications. Prentice Hall, New Jersey 1995.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie