Mechanika przepływu krwi

Wydział Mechaniczny
Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Mechanika przepływu krwi
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień III VI W15+C15 2
Niestacjonarne - I stopień III VI W6+C12 2
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Mechanika płynów
Założenia i cele przedmiotu: Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu krwi w układzie krwionośnym człowieka i innych ssaków.
Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach, samodzielne rozwiązywanie zadań.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń tablicowych i wykładów.
Ocena końcowa: średnia z ocen zaliczenia ćwiczeń i wykładu.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
Podstawowe pojęcia i definicje. Rodzaje pól wielkości fizycznych. Makroskopowe własności płynów. Wyidealizowane modele płynu. Podstawy hydrostatyki. Równania różniczkowe równowagi płynu Eulera. Podstawy kinematyki płynów. Metody badania ruchu płynów. Równania różniczkowe ruchu płynu doskonałego - Eulera. Zasada pędu i krętu. Równanie Bernoulliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej. Laminarny przepływ cieczy lepkiej w rurze. Opływ profilu kołowego. Siła oporu, siła unoszenia. Aerodynamika dużych prędkości. Klasyfikacja przepływów gazu. Podstawowe równania wynikające z zasad zachowania pędu i energii. Parametry spiętrzenia i parametry krytyczne. Dysza geometryczna, masowa i termiczna. Wypływ gazu ze zbiornika. Pomiar prędkości gazu w przypadku przepływu naddźwiękowego.
Ćwiczenia
Analityczne całkowanie uproszczonych równań ruchu krwi. Wyznaczanie strat ciśnienia w przepływach krwi przez tętnice i żyły. Analiza nieustalonego ruchu krwi wywołanego sinusoidalnie zmiennym gradientem ciśnienia. Proste modele turbulencji. Obliczanie lepkości turbulentnej.
Literatura podstawowa
  1. Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów, PWN Warszawa 1999.
  2. Konturek S.: Fizjologia człowieka, t.II, Układ krążenia, wyd. VIII, UJ, Kraków 2001.
  3. Pilawski A.: Podstawy biofizyki, wyd. III, PZWL, Warszawa 1981.
Literatura uzupełniająca
  1. Burka E., S., Nałęcz T., J.: Mechanika płynów w przykładach. Teoria, Zadania, Rozwiązania. PWN, Warszawa 1994.
  2. Chandran K. B., Yoganathan A. P., Rittgers S. E. : Biofluid Mechanics; The Human Circulation. CRC Taylor & Francis, New York 2007.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie