Pomiar wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa

Wydział Mechaniczny
Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Pomiar wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień II IV L30 3
Niestacjonarne - I stopień II IV L18 3
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Mechanika płynów
Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z technikami pomiaru wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa w sposób umożliwiający zorientowanie się w całokształcie zagadnień przepływowych, mających znaczenie w praktyce inżynierskiej.
Metody dydaktyczne: aktywny udział w laboratorium, samodzielne prowadzenie pomiarów i opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena końcowa:
średnia arytmetyczna z ocen za poszczególne ćwiczeń.
TREŚCI PROGRAMOWE
Laboratoria
Pomiar lepkości płynu. Identyfikacja właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich. Wypływ cieczy przez małe otwory. Opływ ciała stałego płynem rzeczywistym. Klasyczne doświadczenie Reynoldsa. Pomiar prędkości lokalnej i średniej płynu. Badanie rozbiegu hydrodynamicznego w początkowym odcinku rury. Pomiar strat ciśnienia wywołanych lepkością. Pomiar strat miejscowych (lokalnych). Badanie zjawisk kawitacji przepływowej. Badanie charakterystyk pompy wirowej. Badanie zjawisk kawitacji w pompie wirowej. Reakcja hydrodynamiczna strugi. Pomiar natężenia przepływu gazu w rurociągu za pomocą przepływomierza kolanowego, kryzy i metodą sondowania.
Materiały pomocnicze do laboratoriów:
Literatura podstawowa
  1. Nowak; Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów. Skrypt PK, Kraków 1981.
  2. Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów, PWN, Warszawa 2002.
  3. Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. PWN, Warszawa 1994.
  4. Matras Z.; Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. Wyd. PK., Kraków 2006.
Literatura uzupełniająca
  1. Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. PWN, Warszawa 1994.
  2. Orzechowski Z. Prywer J. Zarzycki R.; Mechanika płynów w inżynierii środowiska. WNT, Warszawa 2001.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Stanisław WALCZAK, prof. PK
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-05)

Logowanie