Aeromechanika pojazdu

Wydział Mechaniczny
Kierunek TRANSPORT
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Aeromechanika pojazdu
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień II III W15+L15 2
Niestacjonarne - I stopień II III W9+L9 2
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Matematyka, Fizyka
Założenia i cele przedmiotu: osiągnięcie podstawowej wiedzy z mechaniki płynów.
Metody dydaktyczne: wykłady, aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne opracowywanie sprawozdań z przeprowadzanych ćwiczeń.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: udział w wykładach, udział w laboratorium, opracowanie sprawozdań, zaliczenie laboratoriów.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady

Wstęp do mechaniki płynów, pojęcia podstawowe, właściwości makroskopowe płynów, siły działające na płyn. Kinematyka płynów: metody badania ruchu płynu, równania toru elementu płynu, równania linii prądu, równanie ciągłości przepływu, definicja strumienia objętości i masy płynu. Dynamika płynu doskonałego: równania ruchu płynu doskonałego, warunki całkowalności równań ruchu płynu doskonałego, równanie Bernoulliego, zjawisko kawitacji. Zasada pędu w mechanice płynów. Dynamika płynu lepkiego: klasyfikacja ruchu płynu lepkiego, pojecie liczby Reynoldsa. Przepływ cieczy lepkiej przez przewody zamknięte, uogólnione równanie Bernoulliego, wzór Darcy -Weisbacha, wykres Nikuradse. Równania Navier - Stokesa. Modelowanie aerodynamiczne opływów, podobieństwo opływów. Kryteria podobieństwa zjawisk i procesów. Liczby kryterialne.

Laboratoria

Oznaczenie lepkości cieczy, opływ ciała stałego płynem rzeczywistym, straty ciśnienia wywołane lepkością, pomiar strat miejscowych, badanie zjawisk kawitacji przepływowej, badanie charakterystyk pompy wirowej, uderzenie strugi cieczy.

Literatura podstawowa
  1. Piechna J.: Podstawy aerodynamiki pojazdów. WKiŁ, Warszawa 2000.
  2. Hucho W. H.: Aerodynamika samochodu: od mechaniki przepływu do budowy pojazdu. WKiŁ, Warszawa 1988.
  3. Burka E. Nałęcz T.: Mechanika płynów w przykładach. PWN, Warszawa 1994.
Materiały pomocnicze
Literatura uzupełniająca
  1. Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, Warszawa 2006.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Stanisław Walczak
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie