Mechanika płynów

Wydział Mechaniczny
Kierunek

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Mechanika płynów
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień II III W15+C15 3
Niestacjonarne - I stopień II III W9+C9 3
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Matematyka - sem. 1 i 2
Założenia i cele przedmiotu: student powinien nabyć umiejętności: posługiwania się wielkościami i układem jednostek SI w zakresie zagadnień związanych z przepływami płynów, analizy i interpretacji zjawisk fizycznych oraz rozwiązywania wybranych zagadnień technologicznych w zakresie przepływów opartych na prawach fizyki.
Metody dydaktyczne: wykład multimedialny i tablicowy, ćwiczenia tablicowe z aktywnym udziałem studentów.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na podstawie kolokwiów sprawdzających umiejętność rozwiązywania zadań oraz znajomość zagadnień teoretycznych.
Ocena końcowa:
średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
Podstawowe pojęcia mechaniki płynów. Własności płynów. Przyrządy do pomiaru wybranych własności. Siły działające na element płynu. Rodzaje ruchu. Statyka płynów (równanie równowagi Eulera, równowaga względna, napór na ściany). Elementy kinematyki płynu (równanie linii prądu i toru elementu, równanie ciągłości). Dynamika płynu doskonałego. Równania różniczkowe ruchu Eulera. Równanie Bernoulliego, interpretacje, zastosowanie. Dynamika płynu rzeczywistego, klasyczne doświadczenie Reynoldsa, liczba Reynoldsa dla przepływów w przewodach kołowych i niekołowych. Ruch laminarny, prawo Hagena–Poisseuille’a. Analiza rozkładu prędkości w ruchu laminarnym i turbulentnym. Przepływy w przewodach zamkniętych. Uogólnione równanie Bernoulliego. Doświadczenie i wykres Nikuradse. Straty ciśnienia wywołane lepkością płynu. Straty miejscowe. Długość zastępcza przewodu.
Ćwiczenia
Podstawowe własności płynów: gęstość, ciężar właściwy, lepkość. Ciśnienie hydrostatyczne, przykłady obliczeń i przeliczeń jednostek. Równowaga względna. Obliczanie naporów na ściany. Wybrane zastosowania równania Bernoulliego: wypływ ustalony i nieustalony przez małe otwory, rurka Prandtla, Identyfikacja przepływów – ruch laminarny i burzliwy , rozkłady prędkości. Obliczanie strat ciśnienia podczas przepływu w przewodach zamkniętych (straty spowodowane lepkością płynu i straty miejscowe).
Literatura podstawowa
  1. Walczak J.; Inżynierska mechanika płynów. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
  2. Gryboś R.; Mechanika płynów. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
  3. Bębenek B.; Zbiór ćwiczeń i zadań z dynamiki cieczy. Wyd. PK, Kraków 1991.
  4. Burka E., Nałęcz T.; Mechanika płynów w przykładach. PWN, Warszawa 1994.
Literatura uzupełniająca
  1. Matras Z.; Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. Wyd. PK, Kraków 2005.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Konrad Nering
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie