Modelowanie zagrożeń

Wydział Mechaniczny
Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Modelowanie zagrożeń
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień III VI W15+C15+P15 4
Niestacjonarne - I stopień III VI W9+C9+P9 4
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Mechanika płynów, Aerodynamika w inzynierii bezpieczenstwa
Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z podstawowymi prawami rządzącymi ruchem płynów, mających znaczenie dla inżyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu ruchu zanieczyszczeń w glebie wodzie i powietrzu.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, aktywny udział studentów w zajęciach.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń tablicowych na podstawie kolokwiów. Wykonanie projektu. Egzamin pisemny.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń, projektu oraz egzaminu.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
Modele matematyczne ruchu zanieczyszczen w srodowisku. Opis rozkładu zanieczyszczeń w wodach jezior i stawów. Ruch wód w kanałach otwartych i rzekach nizinnych (równanie Chezy'ego - Manninga). Modelowanie zagrozen powodziowych. Opis ruchu zanieczyszczen w wodach kanałów otwartych i rzek nizinnych. Modelowanie gruntu jako osrodka porowatego. Prawo filtracji Darcy'ego. Prognozowanie zagrozen zwiazanych z zatruciem ujec wody. Modelowanie ruchu zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym. Klasyfikacja materiałów wybuchowych. Rodzaje wybuchów.

Ćwiczenia
Wyznaczanie wartosci stezenia zanieczyszczenia w wodach jezior i stawów. Obliczanie predkosci wody w rzece nizinnej, efektywny przekrój kanału otwartego. Modelowanie ruchu wody w rzekach w czasie powodzi. Wyznaczanie zmian stezenia zanieczyszczenia w wodach kanałów otwartych i rzekach nizinnych. Modelowanie ruchu skazenia wody w rzece. Ruch zanieczyszczen w gruncie, skazenie wód gruntowych. Dopływ wody gruntowej do studni i drenu. Wyznaczanie stezenia zanieczyszczenia w powietrzu i na powierzchni gruntu emitowanego przez punktowe zródła zanieczyszczen takich jak: kominy elektrociepłowni, lokalne uszkodzenia rurociagów z płynami toksycznymi, ruch pojazdów samochodowych itp. Wyznaczanie róznic cisnienia w obszarze wybuchu lokalnego. Predkosc rozprzestrzeniania sie frontu podwyzszonego cisnienia.
Projekty
Jednostrefowy i dwustrefowy model ruchu zanieczyszczenia w jeziorze lub stawie. Wyznaczanie współczynników dyspersji w przepływach w kanałach otwartych i rzekach nizinnych. Modelowanie skazenia terenu wywołane powolnym, długotrwałym wyciekiem substancji trujacych. Prognozowanie skazenia nagłymi awariami zbiorników magazynujacych substancje toksyczne. Modelowanie ruchu zanieczyszczenia powietrza, których zródłem sa kominy elektrociepłowni lub ruch pojazdów samochodowych.

Podstawy Mathcad cz1

Podsatwy Mathcad cz2

Literatura podstawowa
  1. Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT Warszawa 2006.
  2. Heinsohn R., Kabel R.; Sources and Control of Air Pollution. New Jersey, Prentice Hall Inc. 1999.
  3. Loyd J., Richardson J.; Fundamentals of Fire and Emergency Services. Pearson,New Jersey, 2010.
Literatura uzupełniająca
  1. Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. PWN, Warszawa 1994.
  2. Rup K.; Mechanika płynów w środowisku naturalnym. Wyd. PK., Kraków 2003.
  3. Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.; Mechanika płynów w inżynierii środowiska. WNT, Warszawa 2001.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Konrad NERING
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie