Mechanika płynów

Wydział Mechaniczny
Kierunek ENERGETYKA
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Mechanika płynów
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień I I W15+L15 2
Niestacjonarne - I stopień I I W9+L6 2
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: ogólna wiedza z mechaniki płynów.
Założenia i cele przedmiotu: rozszerzenie wiedzy z zakresu dynamiki przepływów. Zdobycie wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynu oraz sił, jakie wywiera on na graniczące z nim ciała.
Metody dydaktyczne: aktywny udział w zajęciach, wykonanie sprawozdań z laboratorium.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i wykładu.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
Pojęcia podstawowe. Równania wynikające z zasad zachowania masy, pędu i energii. Tensor naprężenia w płynie. Tensor prędkości deformacji. Równania konstytutywne. Liniowy płyn Newtona. Ciecze w stanie nadciekłym (ciecze kwantowe). Równania Naviera-Stokesa. Analityczne i numeryczne metody całkowania równań N-S. Podobieństwo hydromechaniczne, liczby kryterialne. Równania laminarnej warstwy przyściennej. Równania Reynoldsa dla uśrednionego ruchu turbulentnego cieczy. Tensor naprężeń turbulentnych. Równania turbulentnej warstwy przyściennej. Modelowanie przepływów turbulentnych - hipotezy domykające.

Laboratoria
Identyfikacja reostabilnych cieczy nienewtonowskich. Opływ ciała stałego płynem rzeczywistym. Doświadczalne wyznaczanie współczynnika strat tarcia. Pomiar strat miejscowych (lokalnych). Pomiar strat ciśnienia w odcinku wlotowym. Badanie charakterystyk pompy wirowej. Badanie zjawisk kawitacji przepływowej. Pomiar natężenia przepływu gazu w rurociągu za pomocą. przepływomierza kolanowego i kryzy.

Literatura podstawowa
  1. Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002.
  2. Burka E., S., Nałęcz T., J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. PWN, Warszawa 1994.
  3. Matras Z.; Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. Wyd. PK, Kraków 2006.
Literatura uzupełniająca
  1. Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, Warszawa 2006.
  2. White F. M.; Fluid Mechanics. McGraw-Hill , New York 2008.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Stanisław Walczak
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie