Ciecze nienewtonowskie

Wydział Mechaniczny
Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Ciecze nienewtonowskie
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień II III W15 2
Niestacjonarne - I stopień II III W9 2
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Mechanika Płynów
Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami rządzącymi ruchem płynów, w sposób umożliwiający zorientowaniu się w całokształcie zagadnień przepływowych, mających znaczenie dla inżyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynów oraz projektowaniu złożonych zjawisk przepływowych w inżynierii biomedycznej.
Metody dydaktyczne: wykład multimedialny i tablicowy.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium.
Ocena końcowa:
ocena z kolokwium.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
Klasyfikacja i zastosowanie płynów nienewtonowskich. Charakterystyki reologiczne cieczy reostabilnych, reologicznie niestabilnych i lepkosprężystych. Matematyczne modele lepkości uogólnionych płynów newtonowskich. Metody identyfikacji reologicznej cieczy nienewtonowskich. Równanie Rabinowitscha-Mooney'a. Reometria kapilarna i rotacyjna. Przepływ reostabilnych cieczy nienewtonowskich w rurach kołowych. Straty ciśnienia w laminarnym i turbulentnym przepływie cieczy Ostwalda - de Waele i Binghama w rurach. Metoda Metznera-Reeda i Dodge'a-Metznera wyznaczania strat energetycznych przy przepływie. Anormalne zjawiska przepływowe wywołane lepkosprężystością cieczy. Metody zmniejszania oporów przepływu turbulentnego za pomocą dodatków polimerów i substancji powierzchniowo-czynnych.
Literatura podstawowa
  1. Matras Z.: Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
  2. Matras Z. Transport reologicznie złożonych cieczy nienewtonowskich w przewodach. Wyd. PK, Kraków 2001.
  3. Dziubiński M., Kiljański T., Sęk Jerzy. P. Podstawy reologii i reometrii płynów. Wyd. PŁ, Łódź 2009.
Literatura uzupełniająca
  1. Ferguson J., Kembłowski Z, Reologia stosowana płynów, Wydawnictwo MARCUS, Łódź 1995.
  2. Bird R.R., Armstrong R.C., Hassager O., Dynamics of Polymeric Liquids, vol. 1., Fluid Dynamics, John Wiley & Sons, Inc. 1977.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie