Mechanika płynów

Wydział Mechaniczny
Kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Mechanika płynów
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień II III W15+C15+L15 3
Niestacjonarne - I stopień II III W9+C9+L9 3
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw mechaniki klasycznej, nnajomość analizy matematycznej, algebry wektorów oraz podstaw teorii pola.
Cele przedmiotu: 
Cel 1:
Zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami makroskopowymi płynów, siłami działającymi na element płynu oraz rodzajem pól wielkości fizykalnych.
Cel 2:
Zapoznanie studentów ze sposobem formułowania różniczkowych równań równowagi płynu oraz wyrobienie umiejętności całkowania tych równań. Zapoznanie studentów z pojęciem naporu hydrostatycznego oraz Kod archiwizacji: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki wyrobienie umiejętności obliczania sił naporu na ściany płaskie i zakrzywione.
Cel 3:
Zapoznanie studentów z elementami kinematyki płynów w tym z pojęciami toru elementu płynu, linii prądu, natężenia przepływu a także z równaniem ciągłości oraz jego przypadkami szczególnymi.
Cel 4:
Zapoznanie studentów ze sposobem formułowania: różniczkowych równań ruchu płynu doskonałego Eulera, całki Bernoulliego, równania Bernoulliego dla płynu doskonałego oraz równania ciągłości.
Cel 5:
Zapoznanie studentów z zastosowaniem równania Bernoulliego w praktyce inżynierskiej do pomiaru prędkości lokalnej, pomiaru natężenia przepływu za pomocą prędkościomierzy piętrzących oraz badania wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór.
Cel 6:
Zapoznanie studentów z prawami rządzącymi przepływem płynu rzeczywistego w ruchu laminarnym oraz turbulentnym oraz wyrobienie umiejętności wyznaczania strat ciśnienia podczas przepływu płynu w rurociągach.
Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach, samodzielne rozwiązywanie zadań, samodzielne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz sporządzenie sprawozdań.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Pozytywne oceny z każdego z 3 kolokwiów z ćwiczeń (OC). Zaliczone każde z ćwiczeń laboratoryjnych i oddane sprawozdania (OL). Pozytywna ocena z testu zaliczeniowego z wykładu (OW).

Ocena końcowa (OK): OK=0,4*OC+0,4*OL+0,2*OW
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady

Statyka płynu (2 godz.)
1) Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynów.
Wyidealizowane modele płynu.
2) Rodzaje pól wielkości fizykalnych. Pochodna substancjalna, materialna i konwekcyjna.
Statyka płynu (5 godz.)
1) Siły działające na płyn. Twierdzenie Eulera.
2) Równania różniczkowe równowagi płynu. Równowaga względna i bezwzględna cieczy. Prawo Pascala.
3) Napór cieczy na powierzchnie płaskie i zakrzywione. Wypór hydrostatyczny.
4) Stateczność pływania ciał całkowicie i częściowo zanurzonych w cieczy, metacentrum.
Elementy kinematyki płynów (2 godz.)
1) Tor elementu płynu. Linia prądu.
2) Równanie ciągłości.
3) Objętościowe i masowe natężenie przepływu płynu.
Dynamika płynu doskonałego (3 godz.)
1) Równania różniczkowe ruchu płynu doskonałego.
2) Całka Bernoulliego, równanie Bernoulliego.
3) Zastosowanie równania Bernoulliego w praktyce inżynierskiej.
Dynamika Płynu rzeczywistego (3 godz.)
1) Klasyczne doświadczenie Reynoldsa.
2) Rozkład naprężeń stycznych oraz rozkład prędkości w ruchu laminarnym cieczy lepkiej w rurze kołowej.
3) Przepływy laminarne i turbulentne. Równanie Darcy-Weisbacha. Wykres Nikuradse. Równanie Bernoulliego dla płynu rzeczywistego, straty ciśnienia spowodowane tarciem wewnętrznym i przeszkodami miejscowymi.

Materiały pomocnicze do wykładów:
Ćwiczenia

Tematyka zajęć: Obliczanie gęstości, ciężaru właściwego i lepkości wybranych cieczy. Ciśnienie hydrostatyczne Równowaga względna cieczy. Napory na ściany płaskie i zakrzywione. Zastosowanie równania Bernoulliego dla płynu doskonałego - wypływ nieustalony przez małe otwory, zwężki pomiarowe. Klasyfikacja przepływów liczba Reynoldsa. Ruch laminarny rozkład prędkości w poziomym przewodzie kołowym. Obliczanie strat ciśnienia spowodowanych lepkością płynu. Straty miejscowe. Długość zastępcza przewodu. Przepływy płynu w przewodach niekołowych.

Materiały pomocnicze do ćwiczeń:
Literatura podstawowa
  1. Matras Z.: Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
  2. Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów, PWN, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca
  1. Burka E., S., Nałęcz T., J.: Mechanika płynów w przykładach. Teoria, Zadania, Rozwiązania. PWN, Warszawa 1994.
  2. Walczak J. — Inzynierska mechanika płynów, Warszawa, 2010, WNT.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK
Jednostka realizująca przedmiot Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie