Bioreologia

Wydział Mechaniczny
Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalność Wszystkie specjalności
Nazwa przedmiotu Bioreologia
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień II IV W15 2
Niestacjonarne - I stopień II IV W9 2
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Mechanika Płynów
Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami rządzącymi ruchem płynów, w sposób umożliwiający zorientowaniu się w całokształcie zagadnień przepływowych, mających znaczenie dla inżyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynów oraz projektowaniu złożonych zjawisk przepływowych w inżynierii biomedycznej.
Metody dydaktyczne: wykład multimedialny i tablicowy.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium.
Ocena końcowa:
ocena z kolokwium.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
Pojęcia podstawowe. Stan naprężenia i prędkości deformacji w płynie. Równania ruchu płynu w naprężeniach. Równania konstytutywne. Równania Naviera–Stokesa. Modele płynów nienewtonowskich z uwzględnieniem płynów biologicznych. Klasyfikacja i zastosowanie płynów nienewtonowskich w bioinżynierii. Charakterystyki reologiczne cieczy nienewtonowskich. Matematyczne modele lepkości uogólnionej płynów newtonowskich. Przepływ reostabilnych cieczy nienewtonowskich w rurach kołowych. Równanie Rabinowitscha-Mooney'a. Reometria kapilarna i rotacyjna. Straty ciśnienia w laminarnym i turbulentnym przepływie cieczy biologicznych. Podobieństwo hydromechaniczne przepływów. Anormalne zjawiska przepływowe wywołane lepkosprężystością cieczy polimerowych. Zjawisko Tomsa. Wpływ substancji powierzchniowo-czynnych na opory przepływu.
Literatura podstawowa
  1. Matras Z.: Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
  2. Matras Z. Transport reologicznie złożonych cieczy nienewtonowskich w przewodach. Wyd. PK, Kraków 2001.
  3. Dziubiński M., Kiljański T., Sęk Jerzy. P. Podstawy reologii i reometrii płynów. Wyd. PŁ,Łódź 2009.
Literatura uzupełniająca
  1. Barnes H.A., Huston J.F., Walters K., An Introduction to Rheology, Elsevier, 1989.
  2. Ferguson J., Kembłowski Z, Reologia stosowana płynów, Wydawnictwo MARCUS, Łódź 1995.
  3. Bird R.R., Armstrong R.C., Hassager O., Dynamics of Polymeric Liquids, vol. 1., Fluid Dynamics, John Wiley & Sons, Inc. 1977.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Jednostka realizująca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-5)

Logowanie